Muqaddimah

Bismillah

Segala puji hanya bagi Allah 'azza wa jalla, kami memujiNya, memohon pertolongan dan ampunan kepadaNya serta berlindung kepadaNya dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan kejelekan amal-amal kami. Barang siapa yang diberi  petunjuk oleh Allah 'azza wa jalla maka tidak ada yang dapat meyesatkannya dan barang siapa  yang disesatkan oleh-Nya maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang haq untuk diibadahi selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita rasulullah Muhammad sallallahu 'alaihi wasalam, begitu juga dengan keluarga beliau, sahabat sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in serta yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari akhir.
Allah ta'ala berfirman :
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam." (Ali Imran: 102).

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki serta perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunaknn nama-Nya kamu saling mencinta satu sama lain dan Peliharalah tali silaturrahmi. SesungguhnyaA llah selalu menjaga dan mengawasi kamu. " (an-Nisa': 1).

"Hai orang orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlan perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amalan amalan kalian dan mengampuni dosa dosa kalian, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia akan beroleh kemenangan yang besar.( al_Ahzab: 70-71).
Sesungguhnva sebenar-benar perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan (dalam agama) karena setiap yang di ada-adakan adalah bid'ah. dan segala bentuk bid'ah adalah kesesatan.

amma ba'd :
Ini adalah blog pribadiku yang berisikan artikel artikel islam yang aku ambil dari berbagai sumber dan kemudian aku beri nama blog ini "Maktabah Abi Ammar" sesuai dengan nama kunyahku Abu Ammar. Tujuan membuat blog ini adalah sekedar upayaku dalam menuntut ilmu, semoga Allah azza wa jalla menjadikan amalan ini ikhlas hanya mengharap pahala dan ridha-Nya sehingga menjadi salah satu sebab dimudahkan menuju Jannah-Nya, rasulullah bersabda : barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah ta'ala mudahkan jalan baginya menuju Syurga", aku berharap blog ini benar-benar bermanfaat bagiku dan bagi siapa saja yang Allah takdirkan membacanya.

Amirul Mukminin 'Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata:

"Jika engkau bisa maka jadilah engkau seorang 'Alim
Jika tidak bisa jadi ulama maka jadilah engkau Penuntut Ilmu
Jika tidak bisa jadi penuntut ilmu maka cintailah mereka dan
Jika tidak bisa mencintai mereka maka jangan lah membenci mereka"

Maka jadikanlah dirimu sebagai ulama atau penuntut ilmu, karena selain itu adalah kebinasaan.

lebih dari itu, tujuan utama dari thalabul ilmi adalah seperti yang dikatakan Syeikh bin Baz rahimahullah :
"Bukanlah tujuan berilmu itu agar engkau jadi seorang 'alim, atau agar engkau diberi ijazah yg diakui dalam suatu bidang ilmu. Namun tujuan di belakang itu semua adalah agar engkau beramal dengan ilmu yg engkau miliki, agar engkau mengarahkan manusia kepada kebaikan"
[Al-'ilmu wa Akhlaqu Ahlihi]

Perlu aku sampaikan bahwa semua artikel dalam blog ini bukanlah hasil karyaku, aku sekedar mengutip dari beberapa sumber, karena itu siapa saja yang ingin bertanya dan lebih mengetahui silahkan merujuk kepada sumbernya, insyaAllah setiap artikel aku cantumkan link sumbernya. dan jika diantara pembaca ada yang melihat kekeliruan pada artikel di blog ini dimohon agar dapat memberikan kritik dan masukanya, tiap manusia  tidak akan  pernah luput  dari  kesalahan dan juga dosa,  dan sebaik baik manusia yang berbuat dosa adalah yang segera memohon ampunan dan bertaubat  kepada Allah  Ta’ala.  Dan  seorang  pengikut sunnah  adalah  yang  selalu  berprinsip “rujuk kepada kebenaran  lebih baik daripada berkelanjutan di atas kebatilan”. Semoga  Allah  Ta’ala  senantiasa  memberikan  taufiq  kepada  kita  semua, dan menjaga kita dari berbagai macam  fitnah yang zhahir maupun batin.

Akhirnya, aku memohon kepada Allah 'azza wa jalla melalui asmaul husna dan sifat-sifatnya agar menjadikan usaha ini sebagai amalan yang ikhlas hanya mengharap wajahNya, sehingga bermanfaat bagi kehidupanku di dunia dan juga setelah matiku. Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Aamiin.

19 Muharrom 1433 H
Yang Selalu Mengharapkan Rahmat dan Ampunan Robbnya


Abu Ammar Ali       


Tidak ada komentar:

Posting Komentar